Shopping cart

Algemene voorwaarden Building Healthy Bodies

Algemene voorwaarden voor gebruik en verkoop

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 18-1-2024

Door onze Website te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden (“Algemene voorwaarden”).

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze Algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. U dient deze Algemene voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Door deze website te gebruiken nadat we eventuele wijzigingen in deze Algemene voorwaarden hebben gepost, gaat u ermee akkoord om deze wijzigingen te accepteren, ongeacht of u deze hebt herzien of niet. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, dient u onze website niet te gebruiken en dient u, indien van toepassing, uw geregistreerde gebruikersaccount te annuleren.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Giacolina Rosa Gastaldo & Virgil Kool
Building Healthy Bodies
06-53399508 bereikbaar tussen 09:00-17:00 Nederlandse tijd.
buildinghbodies@gmail.com
KVK: 66212723

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Building Healthy Bodies, en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Building Healthy bodies en de klant.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Building Healthy Bodies zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden – In het algemeen

Door deze Website te gebruiken, stemt u ermee in wettelijk verplicht te zijn en u te houden aan deze Algemene Voorwaarden, net alsof u deze overeenkomst heeft ondertekend. Als u op enig moment niet voldoet aan deze Algemene voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om, indien van toepassing, een of meer van de volgende zaken met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u te doen: (a) Deactiveer uw wachtwoord; (b) beëindig uw gebruikersaccount; (c) Verwijder alle informatie in uw gebruikersaccount; en (d) Beperk of blokkeer uw toegang tot de website. Verder stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor enige beëindiging of annulering van uw toegang tot of gebruik van onze website.

Van tijd tot tijd kunnen we deze algemene voorwaarden aanvullen met aanvullende bepalingen en voorwaarden (“Aanvullende voorwaarden”). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat aanvullende voorwaarden door verwijzing automatisch worden opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Beperkingen op het gebruik van materialen

U erkent dat deze website informatie, software, foto’s, video, tekst, afbeeldingen, muziek, geluiden, vragen, creatieve suggesties, berichten, opmerkingen, feedback, ideeën, recepten, notities, tekeningen, artikelen bevat of, in de toekomst kan bevatten. Deze en andere materialen (gezamenlijk “Inhoud”), worden beschermd door auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen en / of andere eigendomsrechten en deze rechten zijn geldig en worden beschermd in alle vormen, media en technologieën die nu of hierna worden ontwikkeld.

Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd onder de auteursrechten. U mag de inhoud alleen voor persoonlijk gebruik gebruiken. Wijziging van de inhoud of gebruik van de inhoud voor enig ander doel, is ten strengste verboden tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebt ontvangen.

Artikel 3 – Geregistreerde gebruiker worden

Wachtwoord en gebruikersbeveiliging

Als u een geregistreerde gebruiker van bent, bent u verantwoordelijk voor (a) het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord; (b) het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersaccountinformatie; en (c) alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersaccount.

U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van een bekend of vermoed ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersaccount, of elke bekende of vermoedelijke inbreuk op de beveiliging, inclusief verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking van het wachtwoord van uw of iemand anders.

Artikel 4 – Privacy

We doen er alles aan om uw privacy en veiligheid te beschermen. Voor meer informatie, dient u ons Privacy beleid te lezen, dat in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen door deze verwijzing.

Artikel 5 – Links

Deze Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op de website, producten en diensten van Building Healthy Bodies, en niet op de websites van een andere persoon of entiteit. We kunnen links naar andere wereldwijde websites of bronnen verstrekken, of door derden beschikbaar stellen. U erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en niet instemmen (en niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor) inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen . Verder erkent u en stemt u ermee in dat wij in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zullen worden gehouden, direct of indirect, voor enig verlies of schade die is veroorzaakt of zou zijn toegebracht aan u in verband met uw gebruik van, of vertrouwen op, alle inhoud, advertenties, producten of andere bronnen die beschikbaar zijn op een andere website (ongeacht of we direct of indirect naar dergelijke inhoud, advertenties, producten of andere bronnen linken). U dient eventuele zorgen met betrekking tot een andere website te richten aan de beheerder of webmaster van die website.

Artikel 6 – Gezondheidsverklaring

Het advies van Buiding Healthy Bodies is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat is te garanderen. Buiding Healthy Bodies sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door Buiding Healthy Bodies verstrekte adviezen, trainingen of uitspraken, tenzij sprake is van opzet aan de zijde van Building Healthy Bodies.

Building Healthy Bodies en/of haar leiding en coaches aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Building Healthy Bodies en/of haar leiding en coaches aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer door gebruik van de programming en coaching. De deelnemer verklaart door akkoord te gaan met de ‘Algemene Voorwaarden’, dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.

De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. De deelnemer zal Building Healthy Bodies en/of haar leiding en coaches geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Building Healthy Bodies is geen medische organisatie, en onze medewerkers kunnen u geen medisch advies of diagnose geven. Niets op deze website, of tijdens het gebruik van onze coaching, mag worden opgevat als een dergelijk advies of diagnose.

U wordt aangespoord en geadviseerd om het advies van een arts in te winnen voordat u aan een inspanning of regime voor gewichtsverlies begint. Deze website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door gezonde volwassen personen. De diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen, zwangere vrouwen of personen met gezondheidsproblemen.

Aanwezigheid

Building Healthy Bodies behoudt zich het recht geplande lessen/seminars of andere evenementen, uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door Building Healthy Bodies te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Bij langdurige afwezigheid van een trainer/coach van Building Healthy Bodies zal Building Healthy Bodies onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de diensten.

Artikel 7 – Prijsbeleid

We doen er alles aan om fouten in prijzen en productinformatie te voorkomen. Als er een fout optreedt, behouden we ons het recht voor deze te corrigeren. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Alle prijzen op deze site zijn in euro’s.

Artikel 8 – Productweergave

We hebben er alles aan gedaan om de producten op de website nauwkeurig weer te geven. De kleuren die we gebruiken en de mogelijkheden van uw computerscherm kunnen echter van invloed zijn op de kleuren die zichtbaar zijn op uw scherm. Als zodanig kunnen we niet garanderen dat het beeldscherm van uw monitor correct is.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Als u gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, zodat het voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 9 – Betaling

Buidling Healthy Bodies accepteert momenteel betalingen via PayPal, iDEAL en creditcard, waaronder Visa, MasterCard, Amex en Maestro. Betaling voor bestelde producten/diensten wordt verwerkt op het moment dat een dergelijke bestelling wordt geplaatst.

U stemt ermee in om onmiddellijk alle kosten aan uw account (inclusief gekochte artikelen en toepasselijke belastingen) te betalen voor elke bestelling die door u of iemand die u toestaat uw klantidentificatienummer of wachtwoord te gebruiken, inclusief leden van uw familie, vrienden of enige andere persoon. Om uw bestelling te accepteren, moet uw betaalmethode worden gevalideerd en moet er voldoende saldo beschikbaar zijn voor de transactie. Uw recht om producten aan te kopen is onderworpen aan limieten die zijn vastgesteld door uw bank/creditcardmaatschappij.

Door in te stemmen tijdens het telefoongesprek (videogesprek) en de betaling te voldoen, stemt u expliciet in met de algemene voorwaarden van Buidling Healthy Bodies. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden is een integraal onderdeel van het proces van het plaatsen van een bestelling en wordt bindend zodra u akkoord gaat en de betaling voltooit.

Automatische incasso voor maandelijkse betalingen

Het abonnement heeft een duur van jaar. Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
De eerste betaling bij een abonnement voldoet de klant zelf, door een betaling via de website te voldoen. Hiermee stem je toe dat Pay de kosten van je abonnement maandelijks mag incasseren. Dit geschiet doormiddel van een automatische incasso.

Bij stornering wordt er direct contact opgenomen met de klant en kan het abonnement (tijdelijk) stop gezet worden door Building Healthy Bodies. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden met een waarschuwing van de extra administratie kosten. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten.

Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om het bedrag te betalen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken in nog steeds gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.

De abonnement kosten zijn ook verschuldigd indien de abonnement houder, om welke reden dan ook, niet in staat is om gebruik te maken van het abonnement. Dit is slechts anders, indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van Building Healthy Bodies heeft verkregen nadat de deelnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij Building Healthy Bodies.

Creditcardbeveiliging

Building Healthy Bodies hecht waarde aan het beschermen van alle informatie die u ons geeft tijdens een creditcardtransactie. Building Healthy Bodies gebruikt een externe leverancier om alle creditcardbetalingen te verwerken. Building Healthy Bodies heeft geen toegang tot uw creditcardgegevens. In de mate dat Building Healthy Bodies in de toekomst toegang heeft tot uw creditcardgegevens, zullen wij dit behandelen als persoonlijke informatie die onder ons Privacy beleid valt. In overeenstemming met ons Privacy beleid zullen we de informatie niet delen. In overeenstemming met de industrie gebruiken wij commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen om ons te beschermen tegen verlies of misbruik van persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld.

Artikel 10 – Restitutiebeleid

Online coaching

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 24 uur. Deze bedenktermijn gaat in op het moment van de gemaakte bestelling. Indien u na afloop van de bovengenoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, is de koop een feit.

Na aankoop, en na het verlopen van de bovengenoemde periode van ontbinding, van; voedingsschema’s, trainingsschema’s, of de abonnementsvormen van voedingsbegeleiding, eventueel in combinatie met meerdere diensten van Buiding Healthy Bodies, is het niet meer mogelijk om het aankoopbedrag om welke reden dan ook, terug te krijgen.

Indien u niet betaald, binnen de gestelde datum op de factuur is Buiding Healthy Bodies gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend, alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering, bij u in rekening te brengen. Hier wordt uitdrukkelijk onder verstaan; de kosten ter incasso door een incassobureau en de gerechtelijke kosten.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00 administratiekosten.

Kleding & Brillen

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 24 uur. Deze bedenktermijn gaat in op het moment van de gemaakte bestelling. Indien u na afloop van de bovengenoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht is de koop een feit. Retourneren van producten in de sale, is in geen enkel geval mogelijk.

Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw eigen rekening. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Building Healthy Bodies dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Building Healthy Bodies kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals hierboven omschreven. Uitsluiting van het herroepingsrecht voor producten:

1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;

2. waarvan de prijs afgeprijsd is, en het product in de sale is;
3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

5. die snel kunnen bederven of verouderen;

6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

8. voor hygiënische producten waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

Conformiteit en Garantie

Building Healthy Bodies staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Building Healthy Bodies er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Building Healthy Bodies te worden gemeld door een email te sturen naar contact@buildinghealthybodies.com. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. U bent ten aller tijde verplicht om via de mail contact op te nemen met Building Healty Bodies betreft de retourzending.
De garantietermijn van Building Healthy Bodies komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Building Healthy Bodies is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door u, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

0. U de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

1. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

Levering en uitvoering

Building Healty Bodies zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierboven eerder is vermeld, zal Building Healthy Bodies geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling hierover bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. U heeft geen recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan u geen rechten ontlenen. Bij overschrijding van een termijn heeft u geen recht op schadevergoeding. In geval van ontbinding conform bovengenoemd artikel, zal Building Healty Bodies het bedrag dat u heeft betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Building Healty Bodies zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Building Healty Bodies.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Healty Bodies, tot het moment van bezorging aan u (de klant), of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Klachten

Bij een klacht proberen Buiding Healthy Bodies en de klant eerst samen tot een goede oplossing van de klacht te komen. Indien klachten niet onderling opgelost kunnen worden, kan de cliënt schriftelijk een klacht indienen via het email adres van Buiding Healthy Bodies: info@buildinghealthybodies.nl of via 0653399508

Geschillen

Op overeenkomsten tussen Buiding Healthy Bodies en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Hi, Welcome back!
Vergeten?